Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Podmínky využívání služeb na serveru Hodnota-webu.cz

Podmínky užití webového rozhraní

Tyto Podmínky užití webového rozhraní (dále jen „Podmínky“) specifikují ú?el webového rozhraní https://www.hodnota-webu.cz/ (dále jen „webové rozhraní“), stanovují podmínky pro jeho využívání a podmínky k p?ístupu k obsahu, který se na webovém rozhraní nachází. Sou?ástí Podmínek je ochrana vašich osobních údaj?.

Provozovatel webového rozhraní a správce osobních údaj?:

All-bazar.cz s.r.o., se sídlem Vyšehradská 250, 381 01 ?eský Krumlov - Nádražní P?edm?stí

I?: 06288600

není plátce DPH

zapsaná v obchodním rejst?íku vedeném u Krajského soudu v ?eských Bud?jovicích, oddíl C, vložka 26499

Kontaktní údaje provozovatele webového rozhraní a správce osobních údaj?:

Adresa pro doru?ování: Vyšehradská 250, 381 01 ?eský Krumlov - Nádražní P?edm?stí

Telefonní ?íslo: +420 722 165 719

Kontaktní e-mail: info@hodnota-webu.cz

1. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

1.1. Jak se m?žete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prost?ednictvím registra?ního formulá?e na webovém rozhraní je založen uživatelský ú?et. P?ístupové údaje do uživatelského ú?tu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpov?dnost za p?ípadné zneužití uživatelského ú?tu t?etí osobou.

Informace uvád?né p?i registraci musí být pravdivé a úplné. Ú?et, p?i jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, m?žeme bez náhrady zrušit. V p?ípad? zm?n ve vašich údajích doporu?ujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském ú?tu.

1.2. Kdy m?žeme váš uživatelský ú?et zrušit?

Vezm?te na v?domí, že máme právo váš uživatelský ú?et bez náhrady zrušit, pokud prost?ednictvím vašeho ú?tu dochází k porušování dobrých mrav?, platných právních p?edpis? nebo t?chto obchodních podmínek.